SERVICII > REGULAMENT UTILIZATORI

Accesul utilizatorilor la cataloagele, bazele de date şi colecţiile  Bibliotecii este gratuit şi se face  în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi prevederile prezentului Regulament Intern.

ELIBERAREA PERMISULUI  DE INTRARE

1. Consultarea şi/sau împrumutul documentelor din colecţii precum şi apelarea serviciilor oferite sunt posibile, în cazul fiecărui utilizator, pe baza PERMISULUI  DE  INTRARE
2. Permisul de intrare se eliberează  cu condiţia ca utilizatorul  să prezinte buletinul/cartea de identitate, să completeze datele personale în CONTRACTUL  DE  ÎMPRUMUT, asumându-şi, prin semnătură, clauzele impuse de Bibliotecă ; contractul de împrumut are rol de titlu executoriu.
3. În cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, contractul de împrumut va fi încheiat şi semnat de către părinte sau tutore, care-şi asumă astfel responsabilitatea morală şi materială în cazul unor eventuale daune.
4. Permisul de intrare este valabil 5 ani de la data emiterii, se vizează în fiecare an, şi se foloseşte numai de către titular, sau, dacă este cazul, de împuternicitul acestuia.
5. Persoanele cu handicap locomotor pot obţine permis de intrare prin mandatar, care prezintă actul de identitate al persoanei pe care o reprezintă şi  procură cu specimenul de semnătură a acesteia.
6. Pentru grupurile sociale defavorizate (din spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare etc.) se poate obţine permis de intrare de către un responsabil, desemnat de colectivitatea respectivă şi însărcinat cu garantarea restituirii documentelor împrumutate de membrii grupului.
7. În cazul pierderii permisului de intrare utilizatorul poate solicita eliberarea unui duplicat pentru care va achita contravaloarea tipizatului.
8. Asumarea prin semnătură a prevederilor Contractului de împrumut şi înregistrarea operaţiunilor de împrumut în sistemul informatizat, pe baza permisului de intrare, în prezenţa utilizatorului, atestă efectuarea serviciului şi obligativitatea acceptării de către utilizator a responsabilităţilor ce îi revin conform prezentului Regulament.
                              
SERVICIILE  PENTRU  UTILIZATORI

9. Împrumutul documentelor din categoria bunuri culturale comune se efectuează în toate secţiile de relaţii cu publicul ale Bibliotecii.
10. Pot împrumuta la domiciliu persoanele care au permis de intrare la Bibliotecă şi au domiciliul stabil în municipiul Adjud ; persoanele cu alt domiciliu stabil decât Adjud au acces numai la Sala de lectură.
Elevii din afara municipiului Adjud care studiază in invatamantul general, liceal, postliceal,  pe perioada anului şcolar.
11. Utilizatorii pot împrumuta la domiciliu maximum 4 documente de la orice secţie a Bibliotecii. La Sala de lectură numărul documentelor solicitate de un utilizator pe parcursul unei zile este nelimitat.
12. În vederea elaborării unor lucrări care necesită o consultare bibliografică mai amplă, se vor împrumuta până la 6 documente de bibliotecă în baza aprobării unei cereri adresate conducerii de către utilizator. Cererea va conţine obligatoriu tema lucrării şi scopul realizării acesteia.
13. Termenul de împrumut este de 14 de zile lucrătoare, şi poate fi prelungit  de două ori, pentru acelaşi număr de zile, până la momentul expirării termenului iniţial.
14. Pentru documentele  de frecvenţă mare de circulaţie, termenul de împrumut poate fi prelungit, o singură dată, pentru acelaşi număr de zile,până la momentul expirării termenului iniţial.
15. Utilizatorii pot solicita rezervarea unor cărţi din colecţiile bibliotecii care la momentul dorit sunt în circuit public. Rezervarea cărţilor respective este valabilă maximum 3 zile lucrătoare de la data returnării acestora, respectiv data înştiinţării
solicitantului.
16. Utilizatorii pot solicita cărţi de la alte biblioteci din ţară, împrumutul interbibliotecar fiind mediat de bibliotecarii de sectia imprumut copii, respectiv secţia imprumut Tineret-Adulti.
17. Taxele poştale pentru expedierea dus-întors a coletului cu cărţi sunt achitate de utilizator.
18. Utilizatorii pot accesa gratuit INTERNETUL timp de o oră, cu posibilitatea de prelungire, dacă nu există alte solicitări
19. Utilizatorii pot audia şi viziona individual sau colectiv , CD-ROM-uri audio vidio combinate, în sala multimedia;
20. Utilizatorii pot participa  la activităţi, reuniuni culturale, intâlniri cu personalităţi din diverse domenii, expozitii, cursuri.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  UTILIZATORILOR. SANCŢIUNI

21. În raporturile cu Biblioteca, utilizatorii au următoarele DREPTURI:
• să utilizeze, pentru lectură  şi informare documente din colecţiile Bibliotecii;
• să acceseze direct bazele de date organizate în scopul regăsirii informaţiilor privind  colecţiile din dotare;
• să ceară bibliotecarilor de serviciu asistenţă pentru identificarea, în bazele de date şi la raft, a documentelor de care au nevoie;
• să solicite bibliotecarilor orice informaţii legate de colecţiile şi serviciile Bibliotecii;
• să solicite, spre rezervare, titluri aflate în colecţiile Bibliotecii care la momentul dorit sunt în circuitul public;
• să solicite, prin împrumut interbibliotecar, cărţi de la alte instituţii similare din ţară;
• să participe la acţiunile cultural-educative organizate de Bibliotecă;
• să solicite, contra cost, servicii speciale practicate de bibliotecă;
• să înainteze conducerii propuneri de îmbunătăţire a activităţii Bibliotecii, îndeosebi a relaţiilor acesteia cu publicul.
22. În raporturile cu Biblioteca, utilizatorii au următoarele OBLIGAŢII:
• să respecte prevederile Regulamentului intern privind relaţiile Bibliotecii Municipale Adjud cu utilizatorii;
• să informeze corect asupra datelor personale; în cazul unor schimbări, să anunţe în termen de 10 zile Biblioteca;
• să restituie la termenul stabilit şi în aceeaşi stare, documentele împrumutate;
• să asigure igiena documentelor împrumutate şi să informeze asupra îmbolnăvirilor de natură contagioasă survenite în familia sa pe durata perioadei de împrumut;
• să verifice starea documentelor în momentul împrumutului şi să semnalizeze bibliotecarului eventualele defecte;
• să aibă un comportament civilizat faţă de personalul Bibliotecii, de ceilalţi utilizatori, şi să nu degradeze bunurile din incinta instituţiei;
• să folosească strict personal permisul de intrare la Bibliotecă; la cererea bibliotecarului să prezinte, ori de câte ori este nevoie buletinul/cartea de identitate;
• în cazul pierderii permisului de intrare, să anunţe în maximum 48 de ore Biblioteca, pentru a preîntâmpina folosirea acestuia de o altă persoană şi să ceară eliberarea unui duplicat;
• să nu introducă materiale inflamabile sau pirotehnice;
• să nu consume băuturi alcoolice şi să nu fumeze în incinta bibliotecii;
• să nu intre cu animale în incinta bibliotecii;
• să aibă la intrarea în bibliotecă o ţinută decentă;
• să nu schimbe exemplarele împrumutate din acelaşi titlu cu alt utilizator, deoarece acestea au cote/numere de inventar diferite;
• să solicite permisiunea pentru introducerea în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul bibliotecii;
• prin acţiunile lor, utilizatorii nu trebuie să încerce să compromită protecţia sistemelor informatice şi de comunicaţii şi nu trebuie să desfăşoare, deliberat sau accidental, acţiuni care pot afecta confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiilor de orice tip în cadrul sistemului resurselor informatice şi de comunicaţii al Bibliotecii.
• să nu instaleze programe şi să nu  modifice setările programelor instalate.
• să nu deterioreze echipamentele puse la dispoziţie, sa nu utilizeze echipamente personale (stick-uri, CD-uri, etc.) fără acordul bibliotecarului.
• să nu creeze sau instaleze si sa folosească soft-uri care ar periclita sistemele de securitate ale calculatoarelor
• să nu folosească reţea pentru accesarea si vehicularea informaţilor cu caracter violent şi/sau obscen.
23. În cazul nerespectării prevederilor Regulamentului, utilizatorii Bibliotecii vor
  suporta, conform legii, următoarele SANCŢIUNI:
• în cazul nerestituirii la termenul stabilit a documentelor împrumutate, se percep penalităţi de întârziere de până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.
• distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă, bunuri culturale comune, se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente cu conţinut identic, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin achitarea valorii de inventar a acestora, actualizată prin aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu preţul astfel calculat;
• prima abatere în următoarele situaţii:
    a) fumatul în incinta Bibliotecii;
    b) frecventarea Bibliotecii în stare de ebrietate;
    c) agresivitate faţă de ceilalţi utilizatori sau faţă de personalul Bibliotecii;
    d) conversaţie cu voce tare în Sala de lectură;
    e) introducerea în Sala de lectură, fără avizul bibliotecarului, a documentelor care nu fac parte din colecţiile Bibliotecii;
    f) utilizarea telefonului mobil în Sala de lectură.
• se sancţionează cu avertisment verbal;
    - repetarea abaterilor prevăzute la lit. a) - f) se sancţionează cu suspendarea permisului de intrare pe o perioadă de 30 de zile;
    - sustragerea documentelor din Bibliotecă se sancţionează cu interzicerea dreptului de a frecventa Biblioteca, măsură ce va fi însoţită de anunţarea organelor de poliţie.
24. Orice prejudiciu produs patrimoniului Bibliotecii, prin nerestituirea la termen a documentelor împrumutate, deteriorarea colecţiilor sau a bazei materiale a Bibliotecii, atrage răspunderea civilă a persoanelor răspunzătoare şi îndreptăţeşte Biblioteca să acţioneze, prin mijloace legale, pentru recuperarea pagubelor.
25. O publicaţie deteriorată fizic, care nu mai poate fi utilizată de un alt beneficiar este considerată o publicaţie distrusă.
26. Utilizatorii suportă cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a documentelor deteriorate superficial, maculate sau subliniate.
27. Temeiul răspunderii, în situaţiile prevăzute mai sus, îl constituie semnarea în momentul înscrierii la bibliotecă a formularelor tipizate proprii corespunzătoare, după ce utilizatorul a luat la cunoştinţă de prevederile acestui Regulament.
28. Contestaţiile la sancţiunile şi penalizările acordate de bibliotecă se adresează conducerii Bibliotecii şi se rezolvă în cel mult trei zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.